Prezentovana najnovija teorijska saznanja

Sep 21, 2017 No Comments by

Uprav­ni od­bor Udru­že­nja ru­ko­met­nih tre­ne­ra RSCG mi­nu­log vi­ken­da or­ga­ni­zo­vao je u Pod­go­ri­ci se­mi­nar za tre­ne­re klu­bo­va pr­vih i dru­gih cr­no­gor­skih li­ga, kao i tre­ne­re mla­đih ka­te­go­ri­ja. Se­mi­nar je, u skla­du sa utvr­đe­nim pro­gram­skim za­da­ci­ma, bio oba­ve­zan za do­bi­ja­nje li­cen­ci pred na­stu­pa­ju­ću tak­mi­čar­sku se­zo­nu.
Pre­zen­to­va­na su naj­no­vi­ja te­o­rij­ska sa­zna­nja, na­uč­na is­tra­ži­va­nja i is­ku­stva iz tre­na­žne prak­se. Pre­da­va­či su bi­li kom­pe­tent­ni ru­ko­met­ni struč­nja­ci: EHF lek­tor prof. dr Bra­ni­slav Po­kra­jac, se­lek­tor žen­ske re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re i tre­ner Bu­duć­no­sti Dra­gan Adžić, ma­ster Co­ach Zo­ran Ka­stra­to­vić, su­dij­ski lek­tor EHF Ne­boj­ša Vu­ji­sić, IHF su­di­ja No­vi­ca Mi­tro­vić i doc. dr Jo­vi­ca Pet­ko­vić.
– Cilj se­mi­na­ra je i da se raz­mi­je­ne is­ku­stva u ve­zi sa sa­vre­me­nom me­to­do­lo­gi­jom ra­da u ru­ko­me­tu. Stra­te­ški za­da­tak je da se u bli­skoj bu­duć­no­sti klu­bo­vi­ma po­nu­di obra­zo­van, usko stru­čan i spe­ci­ja­li­zo­van tre­ner­ski ka­dar, ko­ji će da­ti zna­ča­jan do­pri­nos za da­lji raz­voj ru­ko­me­ta u Cr­noj Go­ri. Pro­gram­ska oba­ve­za je i da se što vi­še žen­ske po­pu­la­ci­je uklju­či u rad tre­ner­ske or­ga­ni­za­ci­je. Že­li­mo da or­ga­ni­zo­va­no i in­sti­tu­ci­o­nal­no ja­ča­mo pro­fe­si­o­na­li­zam i od­go­vor­nost – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Udr­ru­že­nja ru­ko­met­nih tre­ne­ra RSCG.
U sklo­pu Stra­te­škog pro­gra­ma, RSCG ima za cilj i da­lje da ra­di na edu­ka­ci­ji i obra­zo­va­nju tre­ne­ra. U tom smi­slu, osim Fa­kul­te­ta za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje u Nik­ši­ću, od­no­sno stu­dij­skog pro­gra­ma za obra­zo­va­nje tre­ne­ra, Uprav­ni od­bor RSCG ime­no­vao je Ko­mi­si­ju za re­a­li­za­ci­ju Pro­gra­ma edu­ka­ci­je ru­ko­met­nih tre­ne­ra u okvi­ru Sa­ve­za. Sve je to uskla­đe­no sa Smjer­ni­ca­ma RINK kon­ven­ci­je EHF i do­bi­je­ne sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva spor­ta Cr­ne Go­re. Na­kon za­vr­še­nog kon­kur­sa, iz­vr­šen je upis pr­ve ge­ne­ra­ci­je po­la­zni­ka Pro­gra­ma edu­ka­ci­je i or­ga­ni­zo­va­na na­sta­va PR­VOG – MO­DU­LA (KA­TE­GO­RI­JA – I) na Uni­ver­zi­te­tu Do­nja Go­ri­ca, sa ko­jim je RSCG pot­pi­sao spo­ra­zum o sa­rad­nji.
U skla­du sa Za­ko­nom o spor­tu, pro­gram­sko opre­dje­lje­nje je da će u ru­ko­me­tu mo­ći sa­mo da ra­de struč­nja­ci ko­ji su za­vr­ši­li od­go­va­ra­ju­ću ško­lu za obra­zo­va­nje ru­ko­met­nih tre­ne­ra ili su u re­dov­nom pro­ce­su edu­ka­ci­je.

Vijesti

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Prezentovana najnovija teorijska saznanja”

Leave a Reply