Nastavljen Program edukacije trenera

Feb 02, 2018 No Comments

Komisija za edukaciju rukometnih trenera Rukometnog saveza Crne Gore (RSCG) nastavila je u Podgorici realizaciju Programa edukacije trenera. Prva generacija polaznika, njih 23, tokom tri dana prisustvovala je drugom dijelu nastave prvog modula (Kategorija – 1) na Univerzitetu Donja Gorica, sa kojim je RSCG potpisao sporazum o saradnji. Predavači su bili: selektor Dragan Đukić, treneri […]

Read more

OBAVJEŠTENJE!!! EDUKACIJA TRENERA -januarski završni i popravni ispitni rok

Dec 08, 2017 No Comments

<b>OBAVJEŠTENJE!!!</b> EDUKACIJA TRENERA -januarski završni i popravni ispitni rok   Januarski-ispitni-rok-MODUL-I

Read more

OBAVJEŠTENJE!!! EDUKACIJA TRENERA – RASPORED PREDAVANJA, MODUL – I, drugi dio

Dec 08, 2017 No Comments

<b>OBAVJEŠTENJE!!!</b> EDUKACIJA TRENERA – RASPORED PREDAVANJA, MODUL – I, drugi dio RASPORED PREDAVANJA, MODUL – I, drugi dio

Read more

Potpisan sporazum o saradnji između Rukometnog saveza i UDG

Sep 29, 2017 No Comments

Na Univerzitetu Donja Gorica je potpisan sporazum o saradnji između Rukometnog Saveza Crne Gore (RSCG) i Univerziteta Donja Gorica (UDG). Ugovor su potpisali Zoran Radojičić, predsjednik RSCG i prof. dr Milica Vukotić, dekanica Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije. Sporazumom je, između ostalog, usaglašena saradnja na edukaciji sportskih stručnjaka (rukometnih trenera) u skladu sa odredbama […]

Read more

Prezentovana najnovija teorijska saznanja

Sep 21, 2017 No Comments

Uprav­ni od­bor Udru­že­nja ru­ko­met­nih tre­ne­ra RSCG mi­nu­log vi­ken­da or­ga­ni­zo­vao je u Pod­go­ri­ci se­mi­nar za tre­ne­re klu­bo­va pr­vih i dru­gih cr­no­gor­skih li­ga, kao i tre­ne­re mla­đih ka­te­go­ri­ja. Se­mi­nar je, u skla­du sa utvr­đe­nim pro­gram­skim za­da­ci­ma, bio oba­ve­zan za do­bi­ja­nje li­cen­ci pred na­stu­pa­ju­ću tak­mi­čar­sku se­zo­nu. Pre­zen­to­va­na su naj­no­vi­ja te­o­rij­ska sa­zna­nja, na­uč­na is­tra­ži­va­nja i is­ku­stva iz tre­na­žne prak­se. […]

Read more

Revijalni turnir rukometa na pijesku

Sep 21, 2017 No Comments

REVIJALNI TURNIR RUKOMETA NA PIJESKU

Read more

Spisak kandidata prijavljenih na konkursu za program edukacije MODUL-I

Sep 06, 2017 No Comments

  SPISAK KANDIDATA ZA MODUL- I :   SPISAK KANDIDATA ZA MODUL- I. EDUKACIJE    

Read more

OBAVJEŠTENJE!!! OBAVJEŠTENJE ZA SEMINAR

Aug 31, 2017 No Comments

OBAVJEŠTENJE ZA SEMINAR

Read more